เมนูหลัก

BS.211COMPUTER APPLICATIONS IN BUSINESS
คพ.211การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.08:30-10:30R2737M2C45450M 
  ศ.10:30-12:30R2636M2L      
อาจารย์: ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
อาจารย์ศุภิลักษณ์ สืบสิงห์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขนส่งระหว่างประเทศ) ทุกชั้นปี45-45-0
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
21 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
หมายเหตุ: TR. 
  012 ศ.08:30-10:30R2737M2C50500M 
  ศ.10:30-12:30R2633M2L      
อาจารย์: ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
อาจารย์ณัฐวุฒิ รุ่งฤทธิ์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขนส่งระหว่างประเทศ) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ทุกชั้นปี
50-48-2
50-2-48
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
21 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
หมายเหตุ: TR./HR. 
  021 ศ.13:00-15:00R2737M2C503317M 
  ศ.15:00-17:00R2636M2L      
อาจารย์: ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
อาจารย์ศุภิลักษณ์ สืบสิงห์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ทุกชั้นปี
50-33-17
50-0-50
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
21 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
21 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
หมายเหตุ: MG. 
  022 ศ.13:00-15:00R2737M2C40346M 
  ศ.15:00-17:00R2633M2L      
อาจารย์: ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
อาจารย์ณัฐวุฒิ รุ่งฤทธิ์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ทุกชั้นปี
40-34-6
40-0-40
40-0-40
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
หมายเหตุ: MK./FB./HR. 
Course Description
ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ ประเภทของโปรแกรม การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่องานสำนักงาน การจัดทำเอกสาร และรายงานทางธุรกิจ และโปรแกรมนำเสนอทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ
อินเตอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต