เมนูหลัก

IEL207BASIC WRITING
IEL207การเขียนเบื้องต้น
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การเขียนจากการศึกษาโครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนประโยคระดับพื้นฐาน (simple sentences) ประโยคผสม (compound sentences) และประโยคซับซ้อน (complex sentences)
ในเรื่องต่างๆ สามารถชี้ให้เห็นประเด็นการเขียนต่างๆที่มีการใช้ผิดและสามารถแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักการเช่น ประเด็นการสะกดคำผิด ประเด็นการใช้ไวยากรณ์ที่ผิด ประเด็นการใช้ประโยคซ้อน (run-on sentences) และประเด็นการใช้ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ (fragment sentences)
Practicing in writing various sentence components. Be able to use basic sentence patterns e.g. simple sentences, compound sentences and complex sentences
to convey the writer’s ideas. Students are able to identify and correct grammatical mistakes, and editing run-on and fragment sentences.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต