เมนูหลัก

IEL418SEMINAR
IEL418สัมมนา
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การอภิปรายและนำเสนอเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติสัมมนาและการจัดสัมมนา โดยนำประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษารายวิชาต่างๆรวมทั้งรายวิชาสหกิจศึกษา มาอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ

Discussing and reporting the effects of students’ training in their fields of study, either in a government or private organization.
Present Cooperative Educational experiences on topics related to their training. Discuss and share experiences and ideas to encourage students’ related career.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต