เมนูหลัก

IEL319TRANSLATION
IEL319 การแปล
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการแปลเบื้องต้น การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาและการตีความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษที่ได้ใจความสละสลวยและถูกต้อง เน้นการแปลที่ประกอบด้วยคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันสำนวน และโครงสร้างภาษา
โดยเน้นการฝึกแปลจากระดับคำ กลุ่มคำ ประโยค จนถึงใจความที่ยาวขึ้น เช่นบทสนทนา หรือ คำกล่าวสุนทรพจน์ โดยใช้ตัวอย่างจากสื่อต่างๆ เช่นหนังสือพิมพ์ สื่อโฆษณาต่างๆ อินเทอร์เน็ต และนิตยสาร
Basic principles of translation. Emphasis is on an analysis of language structure and the interpretation of messages in the original form by transferring them from English to Thai and Thai to English.
Special emphasis is on everyday vocabularies, expressions, and structures and practice basic translation skills at words, phrases, sentences and discourse levels from various sources: newspapers, advertisements, the Internet, and magazines.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต