เมนูหลัก

IEL322ENGLISH FOR MASS COMMUNICATION
IEL322ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารมวลชน
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
รูปแบบของภาษาอังกฤษที่ปรากฏในสื่อต่างๆ ทั้งด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ โฆษณา และการประชาสัมพันธ์ ฝึกการเขียนหัวข้อข่าว รายงานข่าว บทความและรายการสัมภาษณ์ ในรูปแบบการพูดและการเขียน

English used in newspapers, magazines, films, radio, television, advertisements, and public relations. Practice writing English headlines,
leads, articles, features, news events and program interviews. Practice reporting news using the skills of English speaking and writing.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต