เมนูหลัก

IEL423COOPERATIVE EDUCATION
IEL423สหกิจศึกษา
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต6 (0-0-40)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00RN/AN/AC100199W 
อาจารย์: Assist. Prof. Dr.NUCHAMON JAMES
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี100-1-99
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS 
Course Description
การนำความรู้หรือทฤษฎีในชั้นเรียนเพื่อฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ เพิ่มพูนและเสริมสร้างทักษะและวุฒิภาวะในการทำงาน สหกิจศึกษาเป็นการฝึกงานเสมือนหนึ่งเป็นการปฏิบัติงานจริง ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสสำรวจตนเองถึงความสนใจในการประกอบอาชีพในอนาคต

Practical experience while applying classroom knowledge to the work site; to enhance professional skills; to experience personal growth. Co-op is a full-time work experience to explore occupations which are of interest to the students.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต