เมนูหลัก

IEL233INTRODUCTION TO MICE IMDUSTRY
IEL233ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อ เป็นรางวัล การประชุมวิชาชีพ การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ บทบาทของธุรกิจไมซ์
ที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจ หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต
Basic knowledge and concepts of MICE industry. Emphasis is on the impact of the MICE industry on both Society and economy, the global overview of the MICE industry and the factors influencing the future of MICE industry.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต