เมนูหลัก

IEL338MICE EVENTS MANAGEMENT
IEL338การบริหารธุรกิจไมซ์
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การบริหารจัดการโครงการในงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ ศึกษาหลักการพื้นฐานในการวางแผน การจัดการในขั้นเตรียมการระหว่างดำเนินการ และหลังการปิดโครงการ ศึกษาขั้นตอนการดำเนินการจัดการในรูปแบบPMBOX

Project Management Body of Knowledge (PMBOX) MICE events management as project management. Emphasis is on principles in planning and managing prior, during and after the events, steps in Project Management Body of Knowledge (PMBOX).

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต