เมนูหลัก

IGE203ENGLISH FOR COMMUNICATION III
IGE203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R25082C110W 
  จ.13:00-16:00R25082C      
อาจารย์: Dr.Felicito Angeles Jabutay
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี1-1-0
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS 
Course Description
การฟัง พูด อ่าน และเขียนที่สูงขึ้นกว่ารายวิชา IGE 102 กลวิธีต่างๆ ในการอ่านที่ซับซ้อนมากขึ้น ได้แก่ การหาคำอ้างอิงการอ่านข้ามการอ่านกวาดการจดบันทึกย่อและการอนุมานเป็นต้นและการเขียนในระดับย่อหน้าตามหัวข้อที่กำหนด

Listening, speaking, reading and writing skills at a level that is more advanced than IGE 102. Work toward developing and acquiring confidence needed in oral communication. Engage in interactive activities
featuring cross-cultural communication and various presentation venues such as using reference words, skimming and scanning, taking short notes, etc. Learn to write paragraphs according to the assigned topics at the high intermediate level.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต