เมนูหลัก

CS.221DATA COMMUNICATION AND NETWORKING
คต.221การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการพื้นฐานของการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสาร โครงข่ายสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายโทรคมนาคม หลักการสื่อสาร และส่งผ่านข้อมูล การส่งสัญญาณแอนะล็อกและดิจิตอล การ
สื่อสารข้อมูลดิจิตอล อุปกรณ์สื่อสารและองค์ประกอบของระบบสื่อสาร มาตรฐานและโพรโทคอล ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายเบื้องต้น


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต