เมนูหลัก

EE.343ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
วฟ.343การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการเบื้องต้นในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม การบริหารจัดการโหลด กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการและการวิเคราะห์พลังงานภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
ปัจจัยทางด้านเทคนิคที่จะทำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบแสงสว่าง การทำความร้อน การระบายอากาศ ระบบปรับอากาศและทำความเย็น มอเตอร์ในอุตสาหกรรม แหล่งกำเนิดพลังงานร่วม การอนุรักษ์พลังงานและการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต