เมนูหลัก

FS.335DECORATIVE TECHNIQUE FOR FASHION AND TEXTILES
ฟช.335การสร้างเทคนิคเพื่อประดับตกแต่งแฟชั่น
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
หน่วยกิต3 (1-4-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การออกแบบและการตกแต่งเสื้อ ประเภทของวัสดุตกแต่งเสื้อ การตกแต่งเสื้อด้วยเกล็ดและจีบ การตกแต่งเสื้อด้วยผ้าเฉลียง การตกแต่งเสื้อด้วยการต่อผ้า การตัดปะผ้าและการเย็บจักร การตกแต่งเสื้อด้วยการปัก และการตกแต่งเสื้อด้วยลูกไม้ตกแต่งหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต