เมนูหลัก

IGE115CONTEMPORARY MATHEMATICS
IGE115คณิตศาสตร์ร่วมสมัย
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
จำนวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม บัญชีเงินฝาก การใช้สมการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน การขึ้นราคา การลดราคา ดอกเบี้ยชนิดต่างๆ เงินภาษี การจำนอง รายการสินค้า ประกันภัย ค่าเสื่อมราคา

Integers, fractions, decimals, checking accounts, and use equations to solve everyday-life problems. Learn markups and markdowns, interests, taxes, mortgages, invoices, inventory, insurance and depreciation.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต