เมนูหลัก

IAC200FINANCIAL ACCOUNTING
IAC200บัญชีการเงิน
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการทางบัญชี เพื่อการวัดและรายงานข้อมูลทางการเงินในงบดุล งบกำไรขาดทุน และบัญชีเดินสะพัด ซึ่งรวมถึง การวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี เพื่อการตัดสินใจ และการควบคุมการดำเนินการทางธุรกิจ ภายใต้การบริหารและสิ่งแวดล้อมต่างๆ

Accounting principles for measurement and reporting of financial information in a balance sheet, income statement, and statement of cash flows which include introduction to analysis and interpretation of financial accounting
data for decision-making purposes and control of business operations in various management and business environments
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต