เมนูหลัก

IBA454HOTEL MARKETING AND SALES
IBA454การตลาดโรงแรมและการขาย
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม ซึ่งมีผลกระทบต่อการตลาดธุรกิจโรงแรม การแบ่งส่วนตลาด การวางแผนและการวางกลยุทธ์การตลาด เช่น กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์ด้านการขาย กลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจำหน่าย
ภาพลักษณ์ของธุรกิจโรงแรมและการวางแผนและดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กรธุรกิจ (CSR)
Analyze the related factors that effect to the marketing of hotel business, the market sharing, the making of marketing plan and strategy such as the strategy of products and
services, sales strategy, strategy of channel of distributions and hotel image and contribuite the Corporate Social Responsibility (CSR).
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต