เมนูหลัก

TR.211PRINCIPLES OF TRANSPORTATION AND LOGISTICS
ขส.211หลักการขนส่งและโลจิสติกส์
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R28332C1239W 
อาจารย์: อาจารย์อารีย์ พิจิตรกล้าเอี่ยม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี12-3-9
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิด ความสำคัญ ประเภท ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทั้งระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และระดับประชาคมโลก กิจกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ การขนส่งที่ดำเนินการโดยภาครัฐและเอกชน อุปสงค์ อุปทาน และค่าบริการขนส่ง ประสิทธิภาพการขนส่ง
ระบบสารสนเทศ นโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ กฎระเบียบปฏิบัติและองค์กรที่เกี่ยวข้อง การเลือกใช้พลังงานสำหรับการขนส่ง โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สุขอนามัย และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต