เมนูหลัก

TR.313WATER TRANSPORTATION ADMINISTRATION
ขส.313การบริหารการขนส่งทางน้ำ
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
กิจการอุตสาหกรรมการขนส่งทางน้ำ ประเภทและลักษณะกิจการเดินเรือ อุตสาหกรรมการเดินเรือทั้งระดับประเทศระหว่างประเทศ และระดับประชาคมโลก องค์ประกอบการขนส่งทางน้ำ ขอบข่ายงาน มาตรฐาน และโครงสร้างทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
การบริหารกิจการเดินเรือส่วนบุคคลและสาธารณะ ท่าเรือ กองเรือ สิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัย การจัดการภารกิจขนส่งทางน้ำ เงื่อนไขการขนส่ง พิธีการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า การประสานงาน อัตราค่าบริการของบริษัทเรือ ท่าเรือ กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สุขอนามัยและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต