เมนูหลัก

IMK428EVENT AND EXPERIENCE MARKETING
IMK428การตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณ์
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การตลาด(หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R25062C20317W 
อาจารย์: A.Penjuree Kanthawongs
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-3-17
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IEL338 
Course Description
ศึกษาวิธีการทำการตลาดโดยใช้การทำกิจกรรมเข้าไปมีส่วนร่วม เพื่อสร้างการรับรู้ตราสินค้า การขาย และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
โดยจะรวมไปถึงวิธีการเตรียมการ และเหตุการณ์ที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ในวันนั้น และข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสาร รหัสและความปลอดภัย สิ่งที่ควรปฏิบัติ และ การติดตาม
Study how to integrate events into the marketing mix in order to achieve business objectives such as growing brand awareness, selling products and building stronger relationships with their customers.
This course will include event marketing excellence, how to properly prepare, what must happen on the day of the event and other useful information on topics including communication, code & safety compliance and follow-up.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต