เมนูหลัก

TR.421INTERNATIONAL TRANSPORTATION LAW AND REGULATION
ขส.421กฎหมายและระเบียบการขนส่งระหว่างประเทศ
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-16:00R25122C20812W 
อาจารย์: อาจารย์อารีย์ พิจิตรกล้าเอี่ยม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-8-12
สอบปลายภาค:
Course Description
อนุสัญญาระหว่างประเทศ กฎหมายภายในระหว่างประเทศ ว่าด้วยการรับขนคนโดยสารและของระหว่างประเทศทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ำและทางอากาศ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การขนส่งในกลุ่มประเทศอาเซียน
การประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ การให้บริการรับขนระหว่างประเทศ เอกสารการรับขนระหว่างประเทศ การกำหนดความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของผู้รับขนส่งระหว่างประเทศ การใช้สิทธิเรียกร้องและอายุความ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต