เมนูหลัก

TR.432INTERNATIONAL COLLABORATION FOR TRANSPORTATION AND LOGISTICS
ขส.432ความร่วมมือระหว่างประเทศสำหรับการขนส่งและโลจิสติกส์
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความร่วมมือระหว่างประเทศสำหรับการขนส่ง โลจิสติกส์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในระดับประชาคมโลกรวมถึงในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ความตกลงว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า การค้าบริการ การทูตแนวใหม่
องค์กรระหว่างประเทศ การเปิดเสรีการค้าและการลงทุน เขตการค้าเสรี นโยบายและแผนความร่วมมือระหว่างประเทศ การจัดทำข้อเสนอ ข้อเรียกร้อง ตารางข้อผูกพันเฉพาะ และแผนปฏิบัติการ การวิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์เจรจาโดยการใช้กรณีศึกษาประกอบ
เพื่อบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล สำหรับการขนส่งและโลจิสติกส์ และรองรับการเปิดเสรีการขนส่งอวกาศ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต