เมนูหลัก

TR.454HANDLING EQUIPMENT MANAGEMENT
ขส.454การจัดการอุปกรณ์ยกขน
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนย้าย ยกขน แนวนอนและแนวดิ่ง ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร ณ สถานีขนส่ง คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ การซ่อมบำรุง การจัดหาอุปกรณ์ทดแทน
การรักษาความปลอดภัย การคิดค่าเสื่อมราคา การจัดการพื้นที่อำนวยความสะดวก โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สุขอนามัย และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต