เมนูหลัก

IFB301BUSINESS FINANCE
IFB301การเงินธุรกิจ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการทางการเงิน เป้าหมายและหน้าที่ของการจัดการทางการเงิน การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน
การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว ต้นทุนของเงินทุน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ การประเมินค่าโครงการและนโยบายเงินปันผล
Financial theories in business finance, the role of the financial managers, financial planning and analysis, short and long-term financing, costs of capital, working capital management, project evaluation and dividend policies

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต