เมนูหลัก

IMA201BUSINESS STATISTICS
IMA201สถิติธุรกิจ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การวัดการกระจายของข้อมูล ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงฟังก์ชั่นจากตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่ามัชฌิม ค่าแปรปรวน สัดส่วน และไคสแควร์
การนำสถิติมาใช้ประกอบการตัดสินใจในโลกธุรกิจ การวิเคราะห์ความแปรปรวน วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ เลขดัชนี อนุกรมเวลา ทฤษฎีการตัดสินใจ และ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
Study measures of dispersion, probability, distributions, sampling, sampling distributions, estimations and tests of hypotheses, mean, variance, proportion,
and Chi-square tests. Learn to apply statistics to decision-making in the business world, including analysis of variance, regression and correlation, index numbers, time series analysis, decision theory, and statistical quality control.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต