เมนูหลัก

IMK201PRINCIPLES OF MARKETING
IMK201หลักการตลาด
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การตลาด(หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวความคิดเกี่ยวกับตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญ หน้าที่ของตลาดชนิดต่าง ๆ การจัดประเภทสินค้าและบริการ การวางแผน การเลือกช่องทางการจำหน่าย นโยบายการตั้งราคาและการส่งเสริมการจำหน่าย รวมทั้งส่วนประสมทางการตลาด
ในด้านบริการ พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์และการเลือกเป้าหมายทางการตลาด สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุมการตลาด
Concepts, definition, scope, nature, significance, and functions of marketing including classification of products and services, distribution, pricing and promotion,
service marketing mix, consumer behavior and target markets, environments that influence on marketing mix and marketing control.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต