เมนูหลัก

IMK414DISTRIBUTION AND LAGISTICS MANAGEMENT
IMK414การบริหารการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การตลาด(หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมายวัตถุประสงค์ความสำคัญ สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อช่องทาง การจัดจำหน่าย การวางแผนโครงสร้างของช่องทางการจัดจำหน่ายบทบาทและประเภทของพ่อค้า คนกลาง รูปแบบใหม่ของการค้าส่งและการค้าปลีกการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การคาดคะเนและการบริหารคำสั่งซื้อการบริหารการจัดส่งการบริหารคลังสินค้า การจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสินค้าศูนย์กระจายสินค้า รวมถึงศึกษาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในระบบการกระจายสินค้า
Understand the structure and role of distribution channels, distribution center management, the meaning and the essence of various factors that affect the distribution
system and channels, new types of retailers and wholesalers, supply chain management, coordinate the shipment and dispersal of a variety of goods
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต