เมนูหลัก

IMG311PROJECT MANAGEMENT
IMG311การบริหารโครงการ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการและเทคนิคในการบริหารโครงการ วงจรการบริหารโครงการ การวางแผน การกำหนดตารางเวลา การจัดการ การบริหารงาน และการปิดโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ด้วยเครื่องมือทางสถิติและคณิตศาสตร์ การหาทางแก้ไขปัญหา เน้นการทำโครงการและการอภิปราย

Principles and techniques of project management, project management life cycle, planning, scheduling, organizing, managing, and closing projects, analysis of
project feasibilities with the aids of statistical and mathematical tools, developing solution. Major emphasis will be placed on the field project and class discussion.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต