เมนูหลัก

IMG318E - COMMERCE FOR ENTREPRENEUR
IMG318พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ลักษณะต่างๆของรูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง การค้าปลีกทางอินเตอร์เนต การพาณิชย์แบบเป็นสมาชิก (subscription commerce) การพาณิชย์ด้วยสินค้าที่แตกต่าง (curated commerce) ตลาดที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ (two-
sided markets) การแจกสินค้าที่มีคุณค่า (freemium products) และความร่วมมือทางการบริโภค สภาพแวดล้อมของธุรกิจออนไลน์ เหตุการณ์และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง วิธีและเทคนิคของการตลาดดิจิตอล การประเมินโอกาสทางดิจิตอลและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
The behavioral foundation of various ecommerce business models, including Internet retail, subscription commerce, curated commerce, two-sided markets, freemium products, collaborative consumption. The environment in which online
businesses operate, the relevant phenomena and theory, common digital marketing methods and tactics. Evaluation of digital and ecommerce opportunities. Strategies for e-commerce, communication technologies
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต