เมนูหลัก

VD.111DRAWING
อน.111วาดเส้น
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการทฤษฏีและแนวคิดของการวาดเส้น ฝึกทักษะการวาดเส้น ปริมาตร พื้นผิว น้ำหนัก แสงและเงา จากรูปทรงพื้นฐานที่มีอยู่ในธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยการจัดวางและจากสถานที่จริง ฝึกการรับรู้และแสดงออกด้วยเทคนิควิธีการใช้วัสดุและเครื่องมือในลักษณะต่าง ๆ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต