เมนูหลัก

IAV363AIRPORT OPERATIONS AND MANGEMENT
IAV363การดำเนินการและการจัดการท่าอากาศยาน
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาการดำเนินงานและกิจกรรมการบริหารจัดการท่าอากาศยานภายในประเทศและระหว่างประเทศ: การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน การรักษาความปลอดภัย
การประสานงานและการตรวจสอบความปลอดภัยของท่าอากาศยาน รันเวย์ ที่จอดอากาศยานและการเติมน้ำมันอากาศยาน การควบคุมการจราจรทางอากาศ ปัญหาสภาพแวดล้อม
การจัดการและขนส่งอาหารของสายการบิน การขนส่งสัมภาระและการจัดการธุรกิจและกิจกรรมภายในท่าอากาศยาน
Study the operations and management activities of domestic and international airports: facility management, security, coordination and monitoring of aviation safety, runway,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต