เมนูหลัก

AL.223BASIC COMPUTER RESERVATION SYSTEMS AND TICKETING
ธบ. 223ระบบสำรองที่นั่ง และงานบัตรโดยสารขั้นพื้นฐาน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-12:30R27102C40400M 
อาจารย์: ดร.ธิติพร มิลินทร์ คริสเตนเซนต์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-40-0
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
  021 อ.13:30-17:30R27102C40346M 
อาจารย์: ดร.ธิติพร มิลินทร์ คริสเตนเซนต์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-34-6
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
3 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
  031 พ.08:30-12:30R27102C40391M 
อาจารย์: ดร.ธิติพร มิลินทร์ คริสเตนเซนต์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-39-1
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
3 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
  041 พ.13:30-17:30R27102C42420M 
อาจารย์: อาจารย์กนกวรรณ จั่นจีน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-39-1
รหัส 616101402024,616101400184,616101402685
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
3 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
  051 อ.08:30-12:30R27112C402614W 
อาจารย์: อาจารย์กนกวรรณ จั่นจีน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-26-14
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2927
3 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
Course Description
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการสำรองที่นั่ง ประเภท ระบบสำรองที่นั่งด้วยคอมพิวเตอร์ในธุรกิจการบิน ระบบการสำรองที่นั่ง (Reservation PNR Creation) ขั้นตอนการออกตั๋ว การคำนวณค่าโดยสารจากเส้นทางการบิน
ระบบการคิดอัตราค่าโดยสาร (Fare Quotation) และการจัดจำหน่ายบัตรโดยสารแบบเบ็ดเสร็จ (GDS) ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต