เมนูหลัก

ES.403INTENSIVE ENGLISH AND TOEIC PREPARATION ADVANCED 1
อฉ.403ภาษาอังกฤษเข้มข้นและการเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษขั้นสูง 1
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  001 พ.09:00-12:00R28292C503218W 
  พ.13:00-16:00R28292C      
อาจารย์: อาจารย์ธีระพงศ์ คงด้วง
ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์วรวิธ เสนีชัย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ชั้นปี 450-32-18
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษารหัส 60 
  002 อ.09:00-12:00R28292C20191W 
  อ.13:00-16:00R28292C      
อาจารย์: อาจารย์ชัยทัศน์ มีศรี
ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์นันทิยา อุณหสุทธิยานนท์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-19-1
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
Course Description
Intensive English with TOEIC Preparation is designed for students who already have well developed English language skills, but want to refine these skills to help themselves improve their career prospects,
and use English more effectively in the workplace. Students will improve their language skills through studying a range of stimulating topics which people involved in airline industry.
Students also examine in depth each of the 7 parts of the TOEIC test and carry out a range of activities designed to help them develop the skills necessary to maximize their test scores.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต