เมนูหลัก

VD.461CASE STUDY FOR DESIGN
อน.461กรณีศึกษาทางการออกแบบ
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต3 (1-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี : นักศึกษาที่ร่วมโครงการวิจัยหรือเป็นผู้ช่วยวิจัยกับอาจารย์ในหลักสูตร/ หรืออาจารย์ในคณะฯ ที่หลักสูตรสังกัด สามารถยกเว้นรายวิชานี้ได้
: หรือ นักศึกษาที่มีประเด็นที่ต้องการเรียนรู้เป็นพิเศษนอกเหนือจากรายวิชาในหลักสูตร และมีอาจารย์ในหลักสูตรหรือคณะวิชาที่หลักสูตรสังกัด รับเป็นที่ปรึกษาและผ่านความเห็นชอบ
การเรียนรู้หรือการถอดรหัสความรู้ทางการออกแบบเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายๆ เรื่องที่สัมพันธ์กันในเชิงลึกออกมา อันที่เห็นว่าเหมาะสมหรือดีก็นำมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบของตนหรือส่วนรวม ส่วนที่เห็นว่าไม่ดีก็ไม่นำมาใช้หรือให้รู้ว่าไม่ดีอย่างไร
โดยให้มีการบันทึกสรุปประเด็นและนำเสนอสิ่งที่ค้นพบและการวิเคราะห์ของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย ด้วยภาพ ไดอะแกรม หรือวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต