เมนูหลัก

IE.410CONTROL AND MANUFACTURING AUTOMATION FOR INDUSTRIALS
วอ.410การควบคุมและอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: IE.389
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R4102A4C211W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ศรีน้อย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
2-1-1
2-0-2
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS 
  910 อา.15:00-21:00R27162C341519W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ศรีน้อย
สอบปลายภาค:
  920 อา.08:30-14:30R27272C30228W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ศรีน้อย
สอบปลายภาค:
Course Description
การควบคุมและหลักการพื้นฐานของระบบออโตเมชันในการผลิต หลักการทำงานของระบบ และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบออโตเมชันรวมถึงระบบควบคุมไฮดรอลิกและนิวแมติกในกระบวนการผลิต การออกแบบแผนภาพวงจรบนพื้นฐานของโปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) เครื่องจักรกลที่
ควบคุมด้วยเชิงตัวเลข เปรียบเทียบกับแบบควบคุมด้วยมือ และแบบอัตโนมัติ การออกแบบระบบออโตเมชัน โดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบประกอบแบบอัตโนมัติ ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น (FMS) ระบบอื่น ๆ และศึกษาการพัฒนานวัตกรรมการควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต