เมนูหลัก

IE.412ROBOTICS MANUFACTURING INNOVATION FOR INDUSTRIES
วอ.412นวัตกรรมหุ่นยนต์การผลิตสำหรับงานอุตสาหกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: IE.389 และ IE.410
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม โปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์ พลศาสตร์ของหุ่นยนต์ การควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ การออกแบบเวอร์คเซล การอินเตอร์เฟสฮาร์ดแวร์ การจำลองทางกราฟิกของเวอร์คเซล
การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในการผลิตที่ สอดคล้องกับอุตสาหกรรมการผลิตของไทย และศึกษาการพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต