เมนูหลัก

IE.485MECHANICAL AND PRODUCTION ENGINEERIGN LABORATORY
วอ.485ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: IE.207
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  901 อา.15:00-21:00R4102B4L502426W 
อาจารย์: อาจารย์วีรญา กรทิพย์
คุณบัญญัติ ก้อนคำ
สอบปลายภาค:
Course Description
ปฏิบัติการทดลองในด้านกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล การสั่นสะเทือนทางกล ความร้อน การควบคุมโดยระบบไฮดรอลิกส์ และนิวมาติกส์ การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของโลหะในกลุ่มเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก การทดสอบสมบัติเชิงกล วิศวกรรมพื้นผิว
การขึ้นรูปโลหะ การเชื่อม การหล่อโลหะ และการวัดละเอียด


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต