เมนูหลัก

IE.486INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY 1
วอ.486ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: IE.206
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  001 ส.09:00-12:00R42052C301020W 
อาจารย์: อาจารย์ฉัตรชัย ใจแจ้ง
อาจารย์วีรญา กรทิพย์
อาจารย์พีรภัทร แก้วพิจิตร
อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-7-23
30-3-27
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
  901 อา.08:30-14:30R42052C30129W 
อาจารย์: อาจารย์วีรญา กรทิพย์
อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = IE.485-1 
Course Description
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเสนอรายงาน สำหรับการศึกษาการทำงาน การวางแผนการผลิต การวางผังโรงงาน การจำลองสถานการณ์ การควบคุมคุณภาพ การทดลองเชิงสถิติ และ และการบริหารการผลิตด้วยระบบดิจิทัลหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต