เมนูหลัก

ID.402ART THESIS IN INTERIOR DESIGN
อภ.402ศิลปนิพนธ์สำหรับการออกแบบภายใน
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต8 (0-16-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ID.100 และ ID.200 และ ID.201 และ ID.300 และ ID.301 และ ID.361 และ ID.400 และ ID.401
ต้องสอบผ่านรายวิชาการออกแบบภายใน 1-6 โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การนำเสนอผลงานการออกแบบตามหัวข้อโครงการศิลปนิพนธ์ โดยผ่านการประเมินผลความก้าวหน้า การประเมินผลรวบยอด จากอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ และคณะกรรมการตรวจ พิจารณาศิลปนิพนธ์ ตามระเบียบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การทำศิลปนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ.2548


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต