เมนูหลัก

ID.241STRUCTURE FOR INTERIOR DESIGN 2
อภ.241โครงสร้างสำหรับการออกแบบภายใน 2
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ID.240 โครงสร้างสำหรับการออกแบบภายใน 1
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการออกแบบเครื่องเรือนติดตั้งและส่วน ประกอบอื่นที่มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างหลักของอาคาร
การใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบประโยชน์ใช้สอย ตลอดจนฝึกปฏิบัติการเขียนแบบเพื่อการก่อสร้าง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต