เมนูหลัก

LA.312BANKRUPTCY LAW AND BANKRUPTCY PROCEDURE
นต.312กฎหมายลักษณะล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.09:00-12:00R22112C1578M 
อาจารย์: อาจารย์เกรียงไกร ศรีสังข์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-7-8
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2725
หมายเหตุ: = LA3701 
Course Description
กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย วิธีการจัดทรัพย์สินของลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อำนาจการสอบสวนและบทกำหนดโทษ หลักการฟื้นฟูองค์กรธุรกิจตลอดจนวิธีพิจารณาคดีล้มละลายของศาลล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลายหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต