เมนูหลัก

LA.402TAXATION LAW AND TAXATION PROCEDURE
นต.402กฎหมายภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ประมวลรัษฎากรในส่วนว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีสรรพสามิต ภาษีบำรุงท้องที่ การคำนวณภาษี การอุทธรณ์ ตลอดจนศึกษาถึงสนธิสัญญาป้องกันการเสียภาษีซ้อนที่ประเทศไทยทำกับต่างประเทศรวมถึง
การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจต่างๆ รวมทั้งวิธีพิจารณาคดีของศาลภาษีอากรตามพระราชบัญญัติจัดตังศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต