เมนูหลัก

AC.204ACCOUNTING FOR DECISION MAKING AND CONTROL
บช.204การบัญชีเพื่อการตัดสินใจและควบคุม
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  828 อา.08:30-12:3034093C100991W 
  อา.13:30-18:3034093C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ บุญประธรรม
สอบกลางภาค: 28 ต.ค. 2561 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3906
18 พ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3905
18 พ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
18 พ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
  829 อา.08:30-12:30R29122C15132W 
  อา.13:30-18:30R29122C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ บุญประธรรม
สอบกลางภาค: 9 มิ.ย. 2562 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 23 มิ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 2/2561 
  830 อา.08:30-12:3036043C80728W 
  อา.13:30-18:3036043C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ บุญประธรรม
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2561 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
7 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3905
7 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
  831 อา.08:30-12:30R29292C80737W 
  อา.13:30-18:30R29292C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ บุญประธรรม
สอบกลางภาค: 8 ก.ค. 2561 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 22 ก.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
22 ก.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2410
22 ก.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยใน ภาคเรียนที่ 1/2560 
  833 อา.08:30-12:30R29162C211W 
  อา.13:30-18:30R29162C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ บุญประธรรม
สอบปลายภาค: 20 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 2/2561 
  848 อา.08:30-12:30R2935M2C1082W 
  อา.13:30-18:30R2935M2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ บุญประธรรม
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2562 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 8 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2410
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 2/2561 
  852 อา.08:30-12:30R2932M2C110W 
  อา.13:30-18:30R2932M2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ บุญประธรรม
สอบปลายภาค: 14 มิ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: มีนศ ขอลงเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 852 ในภาคเรียนที่ 1/62 
  854 อา.08:30-12:30R29072C35269W 
  อา.13:30-18:30R29072C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ บุญประธรรม
สอบปลายภาค: 23 ธ.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
  855 อา.08:30-12:3034073C35332W 
  อา.13:30-18:3034073C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ บุญประธรรม
สอบปลายภาค: 19 พ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
  856 อา.08:30-12:30R29022C101W 
  อา.13:30-18:30R29022C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ บุญประธรรม
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 2/2561 
  882 อา.08:30-12:30R29042C604713W 
  อา.13:30-18:30R29042C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ บุญประธรรม
สอบกลางภาค: 3 ก.พ. 2562 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2410
17 ก.พ. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยใน ภาคเรียนที่ 2/2560 
Course Description
การจำแนกประเภทของต้นทุน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทุนเต็มและวิธีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ต้นทุน-ปริมาณ-กำไร งบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่น การวิเคราะห์ผลต่างรายได้และการวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนมาตรฐาน
การใช้ข้อมูลทางด้านต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้น การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์และบริการ การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด การบัญชีตามความรับผิดชอบและการจัดทำรายงานแยกตามส่วนงาน การกำหนดราคาโอน การวัดผลงานแบบดุลยภาพและต้นทุนคุณภาพ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต