เมนูหลัก

HR.301HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
ทม.301การจัดการทรัพยากรมนุษย์
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  820 อา.08:30-12:3034063C30921W 
  อา.13:30-18:3034063C      
อาจารย์: อาจารย์ธราภรณ์ อิราภรณ์
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3906
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 1/2562 
  821 อา.08:30-12:303411(จว)3C1007921W 
  อา.13:30-18:303411(จว)3C      
อาจารย์: อาจารย์สมคิด ชัยโพธิ์น้อย
สอบปลายภาค: 8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 1/2562 
  829 อา.08:30-12:30R29122C25187W 
  อา.13:30-18:30R29122C      
อาจารย์: อาจารย์ธราภรณ์ อิราภรณ์
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 1/2562 
  875 อา.08:30-12:30R29012C60555W 
  อา.13:30-18:30R29012C      
อาจารย์: อาจารย์วิชญพงศ์ ศรีคชา
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
  876 อา.08:30-12:30R29032C604317W 
  อา.13:30-18:30R29032C      
อาจารย์: อาจารย์ธราภรณ์ อิราภรณ์
สอบปลายภาค: 14 มิ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
ปรัชญา แนวคิด วิวัฒนาการ ความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ บทบาทหน้าที่และการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก
การธำรงรักษา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมกับงาน การบริหารค่าตอบแทน ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ และ ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต