เมนูหลัก

MG.421STRATEGIC MANAGEMENT
จก.421การจัดการเชิงกลยุทธ์
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  818 อา.08:30-12:30R29112C60546W 
  อา.13:30-18:30R29112C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 4 ก.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: มีนศ.MK ขอลงเรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 818 ในภาคเรียนที่ 1/2563 
  823 อา.08:30-12:3034033C330W 
  อา.13:30-18:3034033C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 16 ม.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =MM4021 นศ AC ขอเรียน/สอบร่วมกับสาขา MK กลุ่ม 823 ในภาคเรียนที่ 1/64 
  841 อา.08:30-12:3036043C17143W 
  อา.13:30-18:3036043C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  855 อา.08:30-12:3034143C550W 
  อา.13:30-18:3034143C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =MM4021 นศ AC ขอเรียน/สอบร่วมกับสาขา DB กลุ่ม 855 ในภาคเรียนที่ 1/64 
  858 อา.08:30-12:3034073C202W 
  อา.13:30-18:3034073C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี
สอบปลายภาค: 4 ก.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: นศ.ขอลงเรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 858 ในภาคเรียนที่ 1/2563 
  859 อา.08:30-12:30R29072C15141W 
  อา.13:30-18:30R29072C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 30 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: นศ.ขอลงเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 859 ในภาค 1/63 
Course Description
ความหมายและความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธุรกิจ เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ รวมถึงการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติและประเมินผล
และติดตามผลการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และการรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ ในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเน้นใช้กรณีศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต