เมนูหลัก

MK.201PRINCIPLES OF MARKETING
ตล.201หลักการตลาด
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  822 อา.08:30-12:30R24142C14140W 
  อา.13:30-18:30R24142C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2426
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 1/2562 
  835 อา.08:30-12:30R25322C100937W 
  อา.13:30-18:30R25322C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 1/2562 
  841 อา.08:30-12:3036043C660W 
  อา.13:30-18:3036043C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3704
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับ MK1201 ในภาคเรียนที่ 1/2563 
  845 อา.08:30-12:3034133C502426W 
  อา.13:30-18:3034133C      
อาจารย์: ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
สอบปลายภาค: 30 ส.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาค 1/2562 
  847 อา.08:30-12:303601C3C50050W 
  อา.13:30-18:303601C3C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  848 อา.08:30-12:30R24142C18180W 
  อา.13:30-18:30R24142C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 5 ม.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2426
  883 อา.08:30-12:30R2433M2C45423W 
  อา.13:30-18:30R2433M2C      
อาจารย์: ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
Course Description
ตลาด การตลาด การจัดการการตลาด แนวความคิดทางการตลาด ความสำคัญของการตลาด จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในการตลาด กิจกรรมการสร้างคุณค่าและลูกค้าสัมพันธ์ กระบวนการกำหนดกลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การวิจัยการตลาด
(ต่อ)และระบบสารสนเทศทางการตลาดเพื่อการตัดสินใจทางการตลาด พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ตลาดและพฤติกรรมการซื้อขององค์กร การวิเคราะห์ด้านตลาด ส่วนประสมทางการตลาด การตลาดระดับโลก การตลาดออนไลน์ การเป็นผู้ประกอบการ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต