เมนูหลัก

MG.401BUSINESS RESEARCH METHODS
จก.401วิธีการวิจัยธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  835 อา.08:30-12:30R25282C100937W 
  อา.13:30-18:30R25282C      
อาจารย์: อาจารย์วรินทร ปิ่นทอง
สอบปลายภาค: 14 มิ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  841 อา.08:30-12:3036023C25169W 
  อา.13:30-18:3036023C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
สอบปลายภาค: 26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3704
26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3703
หมายเหตุ: นศ.MG 18P ขอเรียน/สอบร่วมด้วยกลุ่ม 841 ในภาค 1/63 และ MG15.1 เรียน/สอบร่วมในภาค 1/62 
  842 อา.08:30-12:30R29292C110W 
  อา.13:30-18:30R29292C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
สอบปลายภาค: 7 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: =MM4001 นศ.MG 16R ขอเรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 842 ในภาค 2/63 
  845 อา.08:30-12:3034133C502327W 
  อา.13:30-18:3034133C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศนีย์ ทองศิลป์
สอบปลายภาค: 8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
  875 อา.08:30-12:30R29012C60546W 
  อา.13:30-18:30R29012C      
อาจารย์: อาจารย์วรินทร ปิ่นทอง
สอบปลายภาค: 26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2426
  876 อา.08:30-12:30R29032C604317W 
  อา.13:30-18:30R29032C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศนีย์ ทองศิลป์
สอบปลายภาค: 26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
  883 อา.08:30-12:30R2433M2C45450W 
  อา.13:30-18:30R2433M2C      
อาจารย์: อาจารย์วรินทร ปิ่นทอง
สอบปลายภาค: 8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
Course Description
ความหมายและความสำคัญของการวิจัยธุรกิจ จรรยาบรรณของนักวิจัย ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย การออกแบบการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
การศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางธุรกิจ การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัยทางธุรกิจ การเขียนรายงานการวิจัย และการนำเสนอผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการธุรกิจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต