เมนูหลัก

MG.410ORGANIZATION BEHAVIOR
จก.410พฤติกรรมองค์การ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  832 อา.08:30-12:3036023C70637W 
  อา.13:30-18:3036023C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3905
หมายเหตุ: นศ MG ขอเรียนร่วม/สอบร่วม ในภาค 1/63 
  834 อา.08:30-12:30R29262C604713W 
  อา.13:30-18:30R29262C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2426
  845 อา.08:30-12:3034133C502426W 
  อา.13:30-18:3034133C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3907
หมายเหตุ: มีนศ.MGรุ่น15.1 ขอเรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 845 ในภาคเรียนที่ 1/2562 
  846 อา.08:30-12:30R29302C503614W 
  อา.13:30-18:30R29302C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 30 ส.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2410
Course Description
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมบุคคลและกลุ่ม ซึ่งมีผลต่อการทำงานในองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อิทธิพลของกลุ่มที่มีต่อการทำงาน การสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผู้นำ การบริหารความขัดแย้งการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต