เมนูหลัก

MG.420PROJECT MANAGEMENT
จก.420การจัดการโครงการ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  830 อา.08:30-12:3036043C25169W 
  อา.13:30-18:3036043C      
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3703
หมายเหตุ: เรียนร่วมภาคเรียนที่ 1/2561 
  831 อา.08:30-12:30R29292C25223W 
  อา.13:30-18:30R29292C      
อาจารย์: ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: เรียนร่วมภาคเรียนที่ 1/2562 
  832 อา.08:30-12:3036023C70637W 
  อา.13:30-18:3036023C      
อาจารย์: ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า
สอบปลายภาค: 26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3906
26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3703
26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3704
26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3905
  834 อา.08:30-12:30R29262C110W 
  อา.13:30-18:30R29262C      
อาจารย์: ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
หมายเหตุ: นศ.MG ขอเรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 834 ในภาคเรียนที่ 1/2563 
  846 อา.08:30-12:30R29302C503614W 
  อา.13:30-18:30R29302C      
อาจารย์: ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
Course Description
การวางแผนโครงการ การจัดองค์การ การจัดทำงบประมาณ กำหนดการของโครงการ หลักและเทคนิคการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการเงิน
การวิเคราะห์ผลตอบแทนโดยใช้วิธีทางสถิติและคณิตศาสตร์ เพื่อการประเมินและคัดเลือกโครงการ เทคนิคในการควบคุม ติดตาม ประเมินผล และการยุติโครงการ โดยการศึกษาจากการปฏิบัติงานภาคสนามและนำเสนอในชั้นเรียน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต