เมนูหลัก

AC.309ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS
บช.309ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  813 อา.08:30-12:30R2934M2C30228W 
  อา.13:30-18:30R2934M2C      
อาจารย์: อาจารย์กรด สองเมือง
สอบกลางภาค: 4 เม.ย. 2564 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: มีนศ AC ขอเรียน/สอบร่วมด้วยในภาค 1/2563 
  817 อา.08:30-12:3036083C40328W 
  อา.13:30-18:3036083C      
อาจารย์: อาจารย์กรด สองเมือง
สอบกลางภาค: 26 เม.ย. 2563 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  818 อา.08:30-12:30R29112C65605W 
  อา.13:30-18:30R29112C      
อาจารย์: อาจารย์กรด สองเมือง
สอบกลางภาค: 16 ส.ค. 2563 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 30 ส.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
30 ส.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
30 ส.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
หมายเหตุ: มั นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 1/2562 
Course Description
การออกแบบระบบบัญชี แนวคิด และวิธีการของการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล ฐานข้อมูล การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ
การบันทึกข้อมูลทางการบัญชี วิธีการจัดทำรายงานทางการเงินและรายงานเพื่อการจัดการในแต่ละระบบงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต