เมนูหลัก

AC.407PROFIT PLANNING AND CONTROL
บช.407การวางแผนและควบคุมกำไร
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-12:3036033C601446W 
  อา.13:30-18:3036033C      
อาจารย์: อาจารย์กรด สองเมือง
สอบกลางภาค: 10 ม.ค. 2564 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  811 อา.08:30-12:30R25322C401327W 
  อา.13:30-18:30R25322C      
อาจารย์: อาจารย์กรด สองเมือง
สอบกลางภาค: 10 ม.ค. 2564 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 7 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  812 อา.08:30-12:30R25322C401426W 
  อา.13:30-18:30R25322C      
อาจารย์: อาจารย์กรด สองเมือง
สอบกลางภาค: 10 ม.ค. 2564 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 7 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ บทบาท วัตถุประสงค์หลักการ และเทคนิคในการวางแผนกำไรและการควบคุม การจัดทำงบประมาณสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ธุรกิจผลิตและธุรกิจบริการ
การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน รายงานการควบคุมเพื่อการบริหาร การวิเคราะห์กำไรตามประเภทสินค้า หน่วยธุรกิจ กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจำหน่าย และการจัดทำงบประมาณตามฐานกิจกรรม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต