เมนูหลัก

AC.421COST MANAGEMENT
บช.421การบริหารต้นทุน
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  817 อา.08:30-12:3036083C40319W 
  อา.13:30-18:3036083C      
อาจารย์: อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: มีนศ.ขอลงเรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 817 ในภาคเรียนที่ 2/62,1/63 
Course Description
แนวคิดต้นทุนในสภาพแวดล้อมธุรกิจสมัยใหม่ การบริหารต้นทุนเชิง กลยุทธ์ ต้นทุนคุณภาพ ต้นทุนตามเป้าหมาย ระบบบริหารสินค้าคงเหลือทันเวลา การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน
การวัดผลงานแบบดุลยภาพ การคำนวณมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าและต้นทุนตามวัฏจักรผลิตภัณฑ์ การจัดการต้นทุนกิจกรรม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต